תקנון אתר "רפואית מדי-כל" ע"ר

אתר זה הוא האתר הרשמי של עמותת "רפואית מדי-כל" ע"ר שמספרה 580660785  

כל שימוש וגלישה באתר אינטרנט זה של "רפואית מדי-כל", כמו כן כל תרומה באמצעות האתר, מהווה הסכמה מראש לאמור בתקנון זה, ולכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

התרומות המועברות דרך האתר הם  לטובת מטרות העמותה וצרכיה, כפי שנרשם ע"י רשם העמותות. ראו "תעודה לרישומה של עמותה" באתר זה.

 לא ניתן לבטל תרומה שניתנה דרך האתר, מאחר שהעמותה עושה בתרומות שימוש מיידי.

כל מקום שנכתב באתר וכמו כן בתקנון, בלשון זכר או נקבה, הכוונה לשני המינים כאחד, אלא אם הובהר אחרת.

 התורם מצהיר בזאת, כי הוא בן 18 ומעלה, וכי הוא הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ממנה מבוצעת התרומה.

עמותת "רפואית מדי-כל" מסירה ממנה כל אחריות לכל פעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמש באתר או בגין פעילות כל גורם שאינו בשליטתה.

 עמותת "רפואית מדי-כל"  תהיה מורשית להשתמש במידע האישי של המשתמש באתר זה, לצרכים פנימים בלבד.

לאידך, העמותה מתחייבת למחוק כל מידע אישי של משתמש באתר זה, ולא לעשות בו שימוש לצורכי העמותה, אם תתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

העמותה מצהירה, כי מטרת התוכן והמידע באתר זה הוא ליידע את המשתמש באתר על פעולות ושירותי עמותת "רפואית מדי-כל".

העמותה לא תישא בכל אחריות לנזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא בעקבות הגלישה באתר זה.

אם ישנם קישורים או איזכורים באתר לאתרים או לגופים אחרים, אין העמותה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שתיגרם לגולש בעקבות גלישתו והתרשמותו מהאתרים או הגופים האחרים. אין אנו אחראים על כל מידע שיופיע באתרים וגופים אלו.

עמותת "רפואית מדי-כל" מפעילת האתר לא תיחשב כמי שהפרה התחייבות לפרטיות או כמי שפגעה בפרטיות המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, על ידי שימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים שונים.

מפעיל האתר לא מעביר חלילה מידע אישי  על המשתמש לגוף שלישי. יוצא מכלל זה, אין בכך  למנוע ממפעיל האתר להעביר מידע כאשר יידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט.

 מי שאינו מסכים לאחד מתנאי תקנון זה, מתבקש שלא להשתמש באתר זה.

תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. כל פרשנות בהקשר לתקנון זה, כל סכסוך, וכל פעולה הנובעת ממנו ייעשו בהתאם לחוקי המדינה ויובאו להכרעה בבתי המשפט המוסמכים לכך.